КАК СЕ ПРОСТРЕЛВА И НАСТРОЙВА ТЕРМАЛЕН ПРИЦЕЛ PULSAR THERMION

КАК СЕ ПРОСТРЕЛВА И НАСТРОЙВА ТЕРМАЛЕН ПРИЦЕЛ PULSAR THERMION
30 ноември 2020

1 – Използва се за настройка на фокуса

2 – Когато сте в менюто се придвижвате нагоре.

3 – При задържане на бутона се влиза в менюто.

4 – Бутон за записване

5 – Използва се увеличение

6 – Използва се за включване, изключване и чистене на пиксели

Опции на менюто:

– Wi -Fi – при задържане на стрелката за нагоре (поз. 2) за 3 секунди, се пуска и спира Wi-Fi сигнал.

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Wi-Fi“, като натиснете бутона еднократно, със стрелките се придвижвате нагоре надолу, за да включите или изключите опцията Wi-Fi натиснете еднократно бутона за меню, за да запаметите желаната опция.

– свързване на прибора с лично устройство, чрез Wi-Fi връзка:

– парола – паролата се използва за да се свърже прибора с желаното устройство. Влезте в настройки на Wi-Fi, като натиснете еднократно бутона за меню, на екрана ще излезе паролата 12345, за да я промените сменяйте цифрите със стрелките нагоре надолу, за да се прехвърлите на следващото число натиснете еднократно бутона за меню, за да запаметите желаната парола натиснете продължително бутона за меню.

– за да свържете прибора с желаното устройство, е необходимо да имате инсталирана апликацията „Stream Vision”, чрез Wi-Fi връзка на желаното устройство намирате прибора, като въвеждате паролата, това ви позволява да гледате през желаното устройство на живо.

– оперативен режим (Mode) – има три вида оперативни режима

– Подобрен режим на контраст (Rocks)– перфектен режим за виждане на животни стоящи на фона на скали или приземни планински местности

– Нисък режим на контраст (Forest)– перфектен режим за виждане на животни стоящи на растителен фон

– Универсален режим (Identification) – подходящ за различни видове наблюдение

– Опция за калибриране (Calibration) – можете да изберете желания начин на калибриране – автоматично, полуавтоматично, ръчно

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „калибриране“, като натиснете бутона за меню еднократно, със стрелките се придвижвате нагоре надолу, натиснете еднократно бутона за меню, за да запаметите желаното калибриране.

– Профили на прострелване (Zeroing profile) – тази опция ви позволява да изберете между три профила. Всеки един от тях има три настройки:

1. избор на дистанция за прострелка

2. цвят на кръста

3. вид кръст

– различните профили могат да бъдат използвани, когато се използват различни оръжия или когато се стреля с различни калибри.

– влезте в менюто, като натиснете бутона за меню продължително, влезте в опцията „Профили на прострелване“, като натиснете еднократно бутона за меню

– изберете един от трите профила ( отбелязани с буквите A, B, C), като се придвижвате нагоре, надолу със стрелките, потвърдете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню

– името на избрания профил, ще се появи на лентата с инструменти

– Настройка на кръст (Reticle setup) – тази опция ви позволява да изберете вида, цвета и яркостта на кръста

– вид на кръста (reticle type) – влезте в менюто, като натиснете бутона за меню продължително, влезте в опцията „Вид на кръста“, като натиснете еднократно бутона за меню, изберете желаният вид кръст от 13-те опции, като се придвижвате нагоре надолу със стрелките, вида на кръста се сменя, като се придвижвате надолу, запаметете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню

– Цвят на кръста (reticle color) – влезте в менюто, като натиснете бутона за меню продължително, влезте в опцията „Цвят на кръста“, като натиснете еднократно бутона за меню, изберете желаният цвят, бял или черен, като се придвижвате със стрелките, запаметете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню

– Яркост на кръста (reticle brightness) – влезте в менюто, като натиснете бутона за меню продължително, влезте в опцията „Яркост на кръста“, като натиснете еднократно бутона за меню, изберете желаната яркост от 0-10 като се придвижвате със стрелките, запаметете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню

– Прострелка (Zeroing)-

– За да простреляте оръжието си първо трябва да нагласите дистанция, която може да бъде всякаква от 1 до 910 метра.

– Добавяне на дистанция (Adding new distance) –

– влезте в менюто, като натиснете бутона за меню продължително, влезте в опцията „Прострелка (zeroing)“, като натиснете еднократно бутона за меню

-влезте в опцията „Добавяне на дистанция (adding new distance)“, като натиснете еднократно бутона за меню

– нагласете стойността на всеки знак, като ги сменяте с помощта на стрелките, за да се прехвърлите на следващия знак, натиснете еднократно бутона за меню, за да запаметите желаната дистанция, задръжте бутона за меню

– разстоянието, което задавате първо, се превръща в основно, показано с икона отдясно на стойността на разстоянието.

*ЗАБЕЛЕЖКА – максималния брой на дистанции за прострелка е 5 за всеки профила

– смяна на първичната дистанция (Changing the primary distance) –

– Изберете не първична дистанция и влезте в подменюто за управление на дистанцията, като натиснете еднократно бутона за меню, изберете иконата „ първична дистанция“, натиснете еднократно бутона за меню, иконата, която ще се появи до избраната дистанция потвърждава промяната на първичната дистанция.

– изтриване на добавени дистанции (Deleting added distance) –

– изберете дистанцията, която искате да бъде изтрита, влезте в подменюто за управление на дистанция, като натиснете еднократно бутона за меню, изберете иконата „изтриване на дистанция“, изберете „Да“ за да изтриете дистанцията или „Не“, за да прекратите. Когато изберете „Да“, автоматично отивате в листа с дистанции, ако изберете „Не“, ще се върнете до предното меню „управление на дистанция“.

ВНИМАНИЕ: Ако първичната дистанция е изтрита, първата дистанция на листа автоматично става първична.

– Меню за настройка на прострелка (Additional menu for zeroing parameters setup) – когато сте избрали дистанцията за прострелка и когато сте влезли в менюто прострелка, ще ви излязат следните опции

– корекция по X/Y (хоризонтал/вертикал)

– увеличение

– прострелка с функцията ЗАМРЪЗВАНЕ

– промяна на дистанция

– Корекция (прострелка) по X/Y (хоризонтал/вертикал) – с това подменю се прави прострелка, като се използват двете посочени величини. Движението на стойностите става посредством стрелките. Смяната на стойностите, с еднократно натискане на бутона за меню. Движете кръста към попадението. Запаметете, като натиснете продължително бутона за меню.

– Увеличение (Magnification) – това подменю ви позволява да увеличите цифровото увеличение на зрението при прострелка, което подобрява точността на прострелката

– когато сте избрали дистанцията за прострелка, изберете подменюто „увеличение“, като натиснете еднократно бутона за меню

– изберете цифровото увеличение (например х4) с помощта на стрелките, потвърдете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню

– Замръзване (Freeze) – опцията замръзване е проектирана да простреля вашият прибор с максимално най-малък брой изстрели. Желателно е пушката да е неподвижна или поставена на стойка.

– След като сте избрали дистанция за прострелка, трябва да възпроизведете един изстрел. След това отидете на функцията замръзване (която е изобразена със снежинка), като натиснете еднократно бутона за меню или като натиснете еднократно бутона за включване, ако сте на режим прострелка.

– Приборът ще направи екранна снимка (замръзване на екрана), като на екрана ще се появи иконата за замръзване (снежинка ).

– след направата на снимката се върнете в предходното меню за корекция на X/Y и движете кръста към точката на попадение.

– Запаметете, като натиснете продължително бутона за меню.

Опция „умен кръст“ (Function “Smart reticle”) – когато сменяте дигиталното увеличение, кръста на екрана се променя (става по-голям или по-малък), в зависимост от смяната на увеличението. Това ви позволява да използвате далекомерната скала по всяко време.

– Избиране на заглавие за дистанцията (Edit distance title)– това подменю ви позволява да промените стойността на дистанцията

– когато сте избрали дистанцията за прострелка, изберете подменюто „избиране на заглавие за дистанция“, като натиснете еднократно бутона за меню

– Изберете стойността на всеки символ, като използвате бутоните нагоре надолу. Прехвърляйте се на следващият символ, като натиснете еднократно бутона за меню. За да запаметите избора си натиснете продължително бутона за меню.

Настройки – влезте в менюто, като задържите бутона, влезте в подменюто „Настройки“, като натиснете еднократно бутона за меню, ще излязат следните опции:

– Език (Language) – влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Language“ като натиснете бутона за меню еднократно, със стрелките се придвижвате нагоре надолу, за да запаметите желания език (Английски, Френски, Немски, Испански ) натиснете бутона за меню продължително.

– Дата (Date) – влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Дата“, като натиснете бутона за меню еднократно, на екрана ще излезе дата в следната подредба година/месец/ден, със стрелките нагоре надолу избирате желаната дата, за да се прехвърлите на следващата опция натиснете бутона за меню еднократно, за да запаметите желаната дата натиснете бутона за меню продължително.

– Час (Time) – влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Час“, като натиснете бутона за меню еднократно, със стрелките нагоре надолу изберете една от опциите 24 или PM/AM, със стрелките нагоре надолу избирате желаният час, прехвърлете на минути, като натиснете бутона за меню еднократно, със стрелките нагоре надолу избирате желаните минути, за да запаметите желаният час натиснете бутона за меню продължително.

– Измерване (Units of measure) – влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „M/Y“, като натиснете бутона за меню еднократно, със стрелките нагоре надолу изберете желаната опция, като натиснете бутона за меню еднократно.

– Зануляване (Reset) – тази опция ви позволява да възстановите настройките по подразбиране

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в подменюто „настройки“, като натиснете бутона за меню еднократно, влезте в опцията „Зануляване“, като натиснете бутона за меню еднократно

– с еднократно натискане на бутоните нагоре надолу, изберете „ДА“ за да възстановите настройките по подразбиране или „НЕ“ за да се върнете в менюто

– потвърдете избора с еднократно натискане на бутона за меню

– ако изборът е „ДА“ на дисплея ще се появи въпросът „Възстановяване на настройки по подразбиране/“ и опциите „ДА“ и „НЕ“, изберете „ДА“ с еднократно натискане на бутона за да възстановите настройките по подразбиране

– Ако изборът е „НЕ“ възстановяването ще бъде анулирано и ще се върнете до началното меню

* Следните функции ще бъдат възстановени до техните оригинални, каквито са били преди промяна от използвача:

– Режим на работа на видео записвачката – видео

– Оперативен режими – гора

– Режим на калибриране – автоматично

– Режим на прострелка – А

– Избор на кръст – 1*

– Цвят на кръст – черен*

– Яркост на кръст – 5*

– Език Английски

– Wi – Fi – изключен (първоначална парола)

– Дигитално увеличение – изключено

– Цветова палитра – „топло бяло“

– Измерване – метри

– Функцията „картина в картина“ – изключено

– Страничен наклон – изключено

– Автоматично изключване – изключено

* Тези стойности са за всички профили ( А, B, C)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настройките за дата и час, картата на пикселите по подразбиране, активирането на дистанционно управление и кординатите за прострелка за всички дистанции не се възстановяват!

– Формат (Format) – тази опция на менюто позволява да форматирате паметта на прибора

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Формат“, като натиснете бутона за меню еднократно

– с еднократно натискане на бутоните нагоре надолу, изберете „ДА“ за да форматирате картата памет или „НЕ“ за да се върнете в менюто

– потвърдете избора с еднократно натискане на бутона за меню

– ако изборът е „ДА“ на дисплея ще се появи въпросът „Искате ли да форматирате картата памет?“ и отговорите „ДА“ и „НЕ“, изберете „ДА“ с еднократно натискане на бутона за да форматирате картата

– На екрана ще излезе „Форматиране на картата“, което означава, че е в процес на форматиране, когато форматирането завърши на екрана ще излезе „Форматирането завършено“

– Ако изборът е „НЕ“ форматирането ще бъде анулирано и ще се върнете до предходното меню

– Страничен наклон (Side incline) – тази опция ви позволява да активирате/ деактивирате страничния (хоризонтален) наклон на оръжието. Страничният наклон е отбелязан със стрелки на края на хоризонталната линия на кръста. Стрелките показват посоките, по които трябва да местите оръжието за да елиминирате страничният наклон.

– Има 3 вида страничен наклон –

– 5° – 10° – една секторна стрелка

– 10° – 20° – две секторни стрелки

– повече от 20° – три секторни стрелки

Ако наклона е по-малък от 5° не се показва на екрана.

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Страничен наклон “, като натиснете бутона за меню еднократно, изберете „ ON” със стрелките нагоре надолу, за да активирате опцията, изберете „OFF” за да деактивирате, а за да запаметите избора си, натиснете бутона за меню еднократно.

– Автоматично изключване (Auto shutdown) – тази опция ви позволява да активирате автоматично изключване на прибора, което ще разпознава дали оръжието ви е в позиция за изстрел или не. Автоматичното изключване е задействано, при движение на прицела по отношение на оптичната ос: нагоре >70°, надолу >70°, на ляво >30°, на дясно >30°

– Влезте в менюто, като натиснете продължително бутона за меню, влезте в подменюто „Автоматично изключване“, като натиснете еднократно бутона за меню. С помощта на стрелките нагоре надолу изберете периода от време ( 1мин., 3мин., 5мин.), след който прибора автоматично ще се изключи. Изберете „OFF”, ако желаете да деактивирате. Запазете избора си, като натиснете еднократно бутона за меню.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако автоматичното изключване е активирано, на лентата с инструменти ще се появи знак и времето на изключване.

– Дистанционно управление (Remote control) – Преди да използвате дистанционното управление го активирате по следния начин:

– влезте в менюто, като натиснете продължително бутона за меню, влезте в подменюто „дистанционно управление“, като натиснете бутона за меню еднократно

– натиснете бутона за менюто, имате 30 секунди да натиснете някой от бутоните на дистанционното

– ако сте успели да го активирате на екрана ще излезе съобщението „Свързването е завършено“ и дистанционното управление ще бъде готово за използване

– ако не сте успели да го свържете, на екрана ще се появи съобщението „Свързването се провали“, направете повторен опит за свързване

– Корекция на дефектни пиксели (Defective pixel repair) – когато използвате термални прибори, дефектни (изгорели) пиксели (светли и тъмни точки с постоянна видимост) е възможно да се появят на екрана. Термалните прибори HELION позволяват на използвача да корегира дефектните пиксели на детектора, използвайки софтуерен метод

– влезте в менюто, като задържите бутона продължително, влезте в опцията „Корекция на дефектни пиксели“, като натиснете бутона за меню еднократно

– изберете иконата „+“, като натиснете еднократно бутона за менюто

– на лявата страна на екрана ще се появи знака „Х“

– на дясната страна на екрана ще се появи „лупа“ – малък екран, на който се вижда фиксиран кръст „Х“, създаден за по-лесно откриване на дефектните пиксели и за по-лесно поставяне на „Х“ върху пиксела, хоризонталните и вертикалните стрелки за „Х“ и „Y”, показват движението на „Х“

– с помощта на стрелките, местете „Х“ за да го засечете с дефектния пиксел

– сменянето на посоката на движение от хоризонтално на вертикално става, като натиснете еднократно бутона за меню

– засечете дефектния пиксел със знака „X”

– изтриването на дефектния пиксел става, като натиснете бутона за записване

– ако е успешно на екана ще излезе за кратко съобщението „ОК“, след това можете за изтриете друг пиксел, като преместите „Х“ върху него, по същия начин

– за да излезете от опцията „Корекция на дефектни пиксели“, натиснете продължително бутона за меню.

Използване на лазерният далекомер

-Включете прицела с кратко натискане на бутона за включване/изключване

-Натиснете бутон “Нагоре”(2),за да включите далекомера-индикатора за определяне на обхвата ще се покаже на дисплея

-Насочете индикатора за измерване на обхвата към обект за измерване

-Натиснете бутона “Нагоре”(2), за да измерите разстоянието

-Измереното разстояние ще се покаже в горния десен ъгъл на дисплея

Режим на сканиране

– Включете прицела с кратко натискане на бутона за включване/изключване-

-Натиснете бутон “Нагоре”(2),за да включите далекомера-индикатора за определяне на обхвата ще се покаже на дисплея

-Насочете индикатора за измерване на обхвата към обект за измерване

-Натиснете и задръжте бутона “Нагоре”(2) за непрекъснато измерване на разстоянието до различни обекти или движещи се обекти

-Измереното разстояние ще се покаже в горния десен ъгъл на дисплея

20 януари 2023
Термален прицел iRay Rico Series-RH50Pro Dual POV

iRay Outdoor RICO PRO е създаден, за да бъде най-модерният термичен оптичен прицел с двойно зрително поле (FOV), наличен на търговския пазар. Патентованата двойна FOV обективна леща на InfiRay Outdoor позволява на потребителите безпроблемно да превключват между широк FOV за откриване и тесен FOV за идентификация на целта. Несравнимо качество на изображението, съчетано с интуитивен и лесен за използване интерфейс, HD дисплей, 6 часа време на работа, корпус от алуминиева сплав и 32 GB вътрешна памет, ви дава всички инструменти, от които се нуждаете, за да пренесете своя лов на следващия ниво.

прочети още
28 септември 2021
Нова серия ловни и тактически оптики VORTEX - Ненадминато качество на достъпни цени

Ще разгледаме някой от новите модели за 2021 като се фокусираме на техните характеристики, размер, и цена.

прочети още
25 септември 2021
Термалният фаворит за 2021 IRAY SAIM SCH 50 с резолюция 640х512

Най-новият модел на фирмата Infiray IRAY SAIM SCH50 вече и в България! Предлага същият компактен размер и ниско тегло като топ продукта на марката IRAY SCT35, но вече оборудван с най-мощният процесор, резолюция 640х512 и чувствителност под 40мК. Способен да разпознава рога и зъби на животни до 300м. Открива обекти до 6000м, използва презареждаеми батерии CR123 работещи до 4,5ч.

прочети още
10 август 2021
Тестваме Италиански монтажи за дневни оптики и бързомери на фирмата AUDERE

ТЕСТ на монтажи за дневни прибори AUDERE. Лидер в Италия по надеждност, повторяемост на всеки изстрел при монтаж и демонтаж! С вградени либели за хоризонтиране на оръжието. Предлагат се в различни височини и модели. Перфектен избор за стрелба на максимални разстояния с гарантирана точност! Много леки и надежни като тип заключване на 1913 и Nato стандарти. Ценово се нареждат много по-изгодно от цените на Blaser, Spuhr, Recknagel и други. В комбинация с ниско тегло вградена либела и два упорни зъбя нямат конкуренция в класът си. TEST of day rifle mounts AUDERE. Leader in Italy in reliability, repeatability of each shot during assembly and disassembly! With built-in spirit levels for leveling the weapon. Available in different heights and models. Perfect choice for longrange shooting with guarantee maximum accuracy!

прочети още
21 май 2021
Нощен Прицел Syton HT60 идеален за лов до 500 метра

Тестваме новият нощен прицел с цветна камера Syton HT60. Уредът е ултра лек и компактен, благодарение на вградената подсветка може лесно да се откриват рога на животни до 150 метра и позволява стрелба до 500 метра в зависимост от района и осветеността. Syton HT60 е оборудван с Wifi модул за бързо предаване на видео и снимки на мобилни устройства и таблети. Уредът разполага с различни скали и профили за прострелка на различни пушки и дистанции. В комплекта има зарядно, батерия, монтаж за пикатини и инстукции за работа. Менюто е много просто и лесно за работа с два бутона за движение на горе и доло и бутон ОК за потвърждение.

прочети още
4 май 2021
Тестваме Титаниеви Супресори "JAKI" - Финландско качество и Традиции

Финландската фирма "JAKI" лидер в производството на супресори за ловни и спортни цели, представи на пазарът новите титаниеви модели, които се характеризират с високо качество, дълга експлоатация и перфектна групираност. Благодарение на ниското тегло и компактни размери супресорите "JAKI" са избор на топ ловни и стрелци, които държат на високото качество, ниският шум и прецизност.

прочети още
13 април 2021
Тестваме новата полуавтоматична карабина JP 308 с дневна оптика Nightforce NX8 1-8x24 MIl

Тестваме карабина JP оборудвана с дневна оптика в FFP Модел NIghtforce NX8 1-8x24, която ползваме като бързомер на 1х увеличение, или като тактическа оптика за лов и далечна стрелба с възможност за корекция само по скала до 1000м. Изключително прецизна карабина която с боеприпас GGG 190gr HPBT направи група 0,4см на 100м. Изключително мек откат благодарение на дулният спирач. Като цяло тежко оръжие, много прецизно изискващо стрелба от трипод или двунога. Впечатление прави че тежките боеприпаси и пасват на цевта, с Gego Express подържда до 0,5 МОА група. На 300 метра групата е до 10см което е перфектно за такъв вид оръжие и оптика с увеличени 1-8х.

прочети още
5 април 2021
Тестваме най-продаваните термални монокуляри камери за 2020/2021

Днес имахме удоволствието да тестваме най-продавани и бюджетни термо камери за 2020/2021. Впечатлението, което създадоха в нас е че за бюджет до 2400 лв може да се закупи много лека, термо камера с обсег на откриване до 1200 метра. Вграден Wifi модул за споделяне на картината на таблет или телефон, управление на всички функции в реално време. Прави впечатление, че при термо прибори чувствителността е доста висока под 35мК, с фокусно отстояние 1.0 при 12 микрона, което позволява камерата да бъде с малки размери, тегло и чиста картина. Въпреки малкият дисплей на Hikmicro позволява безпроблемна работа до 5+ часа и работа от -20 до +50 градуса. Гаранцията е 2 години за целият уред, 2 години за батерията и 10 години на сензорът което е впечатляващо защото е най-скъпото в такъв вид прибори. Към момента на пазара компанията Hikmicro владее около 20% в световен мащаб и като лидер в охранителните камери на Hikvision предлага отлично качество на достъпна цена В линкът по-доло може да видите пълно ревю.

прочети още
26 март 2021
Най- добрата AR 15 AERO Precision M4E1, кал. 5,56х45 18″ Atlas S1

Тестваме една от най-прецизната нарезни карабина AERO Precision AR15 калибър 5,56 Изключително лека, удобна, компактен размер, телескопичен приклад, сменяеми цеви. Без проблем Прави поразяваме цели до 400 метра Групираност до 0,3МОА до 300м Цев 18" Пълнител 30 заряден Magpul

прочети още
26 март 2021
Термален Бързомер IRAY Holo HL13 Тест и Стрелба до 200м

Тестваме Термален Бързомер и Прицел IRAY Holo HL13 на разстояние до 200м Полуавтомат AR15 AERO Precision 5.56 18" Пълнител 30 заряден Трипод Kopfjager K800 Carbon Патрон GGG 55gr FMJ

прочети още
18 март 2021
Термо камера Pulsar Lexion с монтаж за стъкло

Тестваме термо камера за наблюдение и охрана Pulsar Lexion XP38 с бърз монтаж за стъкло и кола. Изключително зрително поле, бърза връзка към мобилен телефон или таблет с видео в реално време. САМО за ПРОФЕСИОНАЛНИЯТПАЗАР! Правоприлагане, сухопътна сигурност, горско стопанство, пожарогасене, спасяване на живот, граничен патрул, морска сигурност и охрана на президента - Lexion е предназначен за интензивна употреба от професионалисти. Продуктът не се предлага на гражданския пазар. Високочувствителен термичен сензор за изображения. Усъвършенстваният NETD <40 mK сензор произвежда изображения с прецизно разпознаване на детайли дори при неблагоприятни метеорологични условия като дъжд и мъгла. Дори когато термичният контраст е нисък, малките температурни разлики са ясно видими при богато контрастиращи изображения с висока разделителна способност. Устойчив на удари подсилен корпус Здравият подсилен корпус на Lexion е проектиран да издържа на удари и нестандартни сценарии на употреба. Оборудването, използвано от професионалистите по време на тяхната работа, включва много ситуации с неблагоприятни условия и стрес, когато е необходимо да се предприемат незабавни действия и е трудно да се работи внимателно с устройството. Pulsar е обмислил тези случаи и сценарии и е въвел специални подсилващи елементи, които гарантират, че агрегатът няма да бъде повреден в действие поради небрежната употреба. Собствената технология за увеличаване на изображението на Pulsar се състои от софтуерни алгоритми, предназначени да увеличат яснотата на изображенията и цялостните детайли на изображението. Image Boost води до по-рязко, по-подробно зрително поле и подобрени възможности за идентифициране на обекти. С висока резолюция Lexion XP може да се похвали с неохладена микроболометрична матрица 640x480px, на 17 µm, за много детайлни изображения.

прочети още
9 март 2021
Vectronix Terrapin X & Strelok PRO

Тестваме лазерен далекомер Vectronix Terrapin X и комуникацията му с Strelok Pro Най-доброто решение за далечна стрелба с абсолютна прецизност и надежност

прочети още
8 март 2021
Kopfjager 800 CF комплект с глава Reaper Grip

Тактически карбонов трипод Kopfjager 800 CF комплект с глава Reaper Grip за стрелба до 800м. Идеален за лов и прецизна стрелба. Възможност за стрелба: легнал, седнал,прав. Изключително прецизен, работа с една ръка ротационна глава на 360 градуса

прочети още
8 март 2021
Термален прицел IRAY SAIM SCT 35 Shooting 300m

Термален прицел IRAY SAIM SCT 35 IRау Ѕаіm ЅСT35 е термален прицел пpeднaзнaчeн зa нoщeн лoв, дeнoнoщнo нaблюдeниe, cтpeлбa нa близĸo / cpeднo paзcтoяниe. Ергономичният дизайн и отличното качество на изображението правят серията Saim отличен спътник, дори при дъжд и мъгла.

прочети още
8 март 2021
Puslar Digisight Ultra N455 LRF & Sabatti STR308

Тестваме дигитален прицел Puslar Digisight Ultra N455 LRF на разстояние до 300м Карабина Sabatti STR 308 Патрон GGG 308 Може да се ползва както през деня така и през нощта. Идеален прицел за разпознаване на трофеен дивеч до 250м позволяващ стрелба до 550м Посредством бърз монтаж може да се монтира на различни огнестрелни оръжия!

прочети още
5 март 2021
Тестваме новият Термален прицел IRAY RIHO RH 50LRF

Тестваме термален прицел IRAY RIHO RH50 LRF Карабина Tikka T3 308 win Патрон GGG 190 gr HPBT Stock KKC for TIKKA T3 Group at 100m is SUB MOA

прочети още
11 февруари 2021
Тестваме новият Термален прицел ARCHER Oziris и далекобойна система DSR 338

Имахме удоволствието да тестваме новата далекобойна система DSR 338 в комбинация с автоматичен термален прицел Archer Oziris. Интересното в случаят е, че двете системи напълно си паснаха, и позволят на стрелецът да поразява цели до 1500м. DSR разполога със сменяеми цеви, като благодарение на bullpup системата дава възможност да се ползват стандартни дължини на цевите в общ размер на карабината 85см.

прочети още
28 ноември 2020
Термален прицел ARCHER HUNTER LRF

Автоматичният термален прицел ARCHER HUNTER LRF, който промени светът. За пръв път в света имаме напълно автоматизиран прибор позволяващ автоматична корекция до целта с помощта на вграденият лазерен далекомер, метео станция, и мощен сензор разпознаващ рога и зъби на различни разстояния. Далекомерът работи до 1000 метра. Предлага се с монтаж за Picatiny или Blaser.

прочети още